O všem se má pochybovat. Aristoteles     English versionLMS UNIFOR

Blind Friendly Web

Kooperující občanské sdružení

Asociace studentů speciální pedagogiky

Při katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci funguje občanské sdružení Asociace studentů speciální pedagogiky. Navazuje na dlouholetou tradici Klubu speciálních pedagogů a později Spolku speciálních pedagogů, které svými počátky sahají do druhé poloviny 80. let minulého století.

Mezi aktivity Asociace studentů speciální pedagogiky:

  • podpora a rozvoj studijních a vědeckých aktivit studentů,
  • vytváření prostředí pro vyšší aktivitu a seberealizaci studentů,
  • pořádání přednášek, seminářů, workshopů, diskusních setkání,
  • pořádání seznamovacích pobytů pro první ročníky oborů se speciální pedagogikou,
  • zvyšování informovanosti studentů i široké veřejnosti o zdravotním postižení,
  • propojování poznatků z teorie a praxe
  • podílení na organizaci společenských příležitostí studentů speciální pedagogiky.

Stanovy

Stanovy občanského sdružení formát pdf 312 KB

Přidejte se k nám!

Přihláška do Asociace studentů speciální pedagogiky, o.s. formát doc 33 KB
Přihláška do Asociace studentů speciální pedagogiky, o.s.  formát pdf 108 KB

  • kontakt: asociace.ssp@seznam.cz

Aktuality

Asociace studentů speciální pedagogiky zve všechny zájemce o oblast hipoterapie a hiporehabilitace na seminář pořádaný 6. dubna 2009 od 11.00 hodin v aule PdF UP.
Své dlouholeté praktické zkušenosti a postřehy budou prezentovat
Mgr. Tereza Kopecká a Mgr. Šárka Smíšková.
Pozvánka ke stažení formát doc 142 KB

Archív akcí

24.03 2009

21.01 2009

Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (Plakátek a pozvánka) formát pdf 178 KB

06.11 2008

28.11 2007

13.11 2007

24.10 2007

22.10 2007

15.05 2007

10.05 2007

09.05 2007

23.04 2007

19.03 2007

19.12 2006

22.11 2006

02.11 2006

Mladí lidé bez hranic - Junge Leute ohne Hindernisse aneb Mladí lidé s mentálním postižením z Německé republiky z Kasselu na návštěvě v České republice v Olomouci

nápis mládež - česká národní agentura nápis mládež, logo EU - Vzdělávací politika

Ve dnech 4. až 11. září 2006 se v Olomouci uskutečnil první ročník projektu Mladí lidé bez hranic - Junge Leute ohne Hindernisse. Projekt řešil setkání mladých lidí s mentálním postižením a jejich asistentů z České a Německé republiky.
Jednalo se o projekt v rámci programu Mládež (Akce 1, Mládež pro Evropu), který byl financovaný Evropskou komisí. Uskutečnil se pod záštitou dobrovolné a nezávislé organizace Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením (SPMP) v Šumperku, zastoupené Mgr. Ing. Natašou Vykydalovou, předsedkyní Okresního výboru SPMP v Šumperku. Projekt byl realizovaný ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (PdF UP) v Olomouci. Partnerskou organizací byl Magistrát města Kassel, Úřad pro děti a mládež v Německé republice. Projektu se zúčastnilo celkem 24 lidí. Dvanáct účastníků z České republiky a dvanáct účastníků z Německé republiky.
V každé ze zmiňovaných skupin bylo 7 lidí s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Zbytek účastníků tvořili vedoucí a asistenti, kteří po celou dobu pobytu poskytovali lidem s mentálním postižením podporu při každodenních úkonech a zároveň zastávali roli tlumočníků.
Cílem uskutečněného projektu bylo především umožnit lidem s mentálním postižením poznat vrstevníky z jiné země se stejným či podobným postižením.
Záměrem všech realizovaných aktivit bylo rozvíjet samostatnost a komunikační dovednosti účastníků. Co se týče odstraňování komunikační bariéry, byly uplatňovány dva základní přístupy. Prvním přístupem bylo využívání tlumočnických služeb. Tyto služby poskytovali dobrovolníci z řad studentů PdF UP v Olomouci, kteří tak měli možnost zúročit své vědomosti nabyté během studia a získat zkušenosti z kontaktu s lidmi s mentálním postižením. Druhým přístupem bylo využívání pantomimy a neverbální komunikace na workshopech, čímž byla jazyková bariéra mezi jednotlivými účastníky s mentálním postižením minimalizována.
Program projektu byl velmi pestrý a rozmanitý. V průběhu týdne měli účastníci možnost se aktivně zapojit do terapeutických bloků tanečně-pohybové terapie, arteterapie a dramaterapie. Kromě toho se účastníci mohli blíže seznámit s životem a s poskytovanou podporou lidem s mentálním postižením v České republice.
Čeští účastníci představili německým kolegům zařízení, která denně navštěvují - Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených v Přerově a Chráněnou dílnu Most k životu v Přerově. Dále společně zavítali do restaurace Betánie v Olomouci, ve které jsou zaměstnaní lidé s duševním postižením. I čeští účastníci mohli blíže poznat život německých kolegů. A to nejen ze zajímavých diskusí, ale i z „Národního večera Německé republiky“, který byl zařazen do programu, a při kterém němečtí účastníci promítali záznam o Kasselu, vyprávěli o svých zkušenostech a prezentovali i ochutnávku typické německé kuchyně. Součástí pobytu bylo i setkání a diskuse se skupinou sebeobhájců z olomouckého kraje ze SPMP ČR.
Nejen účastníci projektu, ale i sebeobhájci považovali toto setkání za velice přínosné:
„Bylo to velice zajímavé. Bylo to poprvé, co jsem se přímo setkal a bavil s někým z Německa.“ Marek, Česká republika, Olomouc
„Bylo zajímavé si s nima povídat o tom, kde pracují, kde bydlí a jak žijí.“ Bára, Česká republika, Přerov
Účastníci se během pobytu mohli také seznámit s historickými památkami a krásami olomouckého kraje. Za tímto účelem byla do programu zakomponována i kulturní složka. Němečtí účastníci shledávali velice zajímavou netradiční prohlídku kostela sv. Michaela s výstupem na ochoz s výhledem na celou Olomouc.
Zcela fascinováni také byli varhanním koncertem v dómu sv. Václava, který speciálně pro nás zrealizoval pan Mgr. Ing. Jan Kupka z Olomouce. Dalším zpestřením programu byla návštěva Zoologické zahrady na Svatém Kopečku v Olomouci a prohlídka zámku v Náměšti na Hané.
Celý projekt přinesl všem zúčastněným mnoho nových zkušeností, přátel, zážitků a zajímavých poznatků.
„Moc se nám v České republice líbilo. Chtěli bychom dál pokračovat ve spolupráci a pozvat vás příští rok k nám do Německé republiky do Kasselu.“ Mathias, Německá republika, Kassel
Věřme tedy, že spolupráce bude nadále pokračovat stejně úspěšně jako byla započata v tomto roce v Olomouci.
Na úplný závěr bych ráda poděkovala Evropské komisi a České národní agentuře za finanční podporu, bez níž by se projekt nemohl uskutečnit.
Velké dík patří také žadatelské organizaci SPMP ČR a Magistrátu města Kassel. Srdečné poděkování náleží i všem zúčastněným pedagogům a terapeutům z Katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, vedoucím a asistentům (tlumočníkům), sebeobhájcům olomouckého kraje ze SPMP ČR, Centru výchovy a vzdělávání mentálně postižených v Přerově, Chráněné dílně Most k životu v Přerově, restauraci Betánie v Olomouci a v neposlední řadě i účastníkům a všem dalším lidem, kteří přispěli k úspěšné realizaci projektu.

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
vedoucí projektu Mladí lidé bez hranic - Junge Leute ohne Hindernisse, odborný poradce Sdružení pro pomoc mentálně postižením ČR, odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

nápis mládež, logo EU - Vzdělávací politika

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí. Tato publikace (oznámení, materiál) odráží pouze postoje autora a Evropská komise ani Národní agentura nenese zodpovědnost za její obsah ani za jakýkoliv způsob užití informací v ní obsažených.

Pozvánka na přednášku

Spolek speciálních pedagogů pořádá přednášku na téma:
3 MĚSÍCE V ALTSCHÖNOW - doprovázení osob s mentální retardací na hranicích velkoměsta a antroposofie

Přednáška se koná dne 01.11. 2006 v 15:45 hod. v učebne P12.

Přednáší: Libor Vavřík

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Ústav speciálněpedagogických studií
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 302 fax.: (+420) 585 231 400, e-mail: eva.souralova@centrum.cz
Licence: Attribution-Noncommercial 2.0 Generic a Attribution-Share Alike 2.0 Generic

aktualizované: 28. 03. 2023