Nemodli se, ale jednej! Masaryk     English versionLMS UNIFOR

Blind Friendly Web

Asociace studentů speciální pedagogiky

AKTIVNÍM ODPOČINKEM KE ZDRAVÍ aneb MLADÍ LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Z ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ REPUBLIKY NA MEZINÁRODNÍM POBYTU V RADÍKOVĚ U OLOMOUCE

Zdeňka Kozáková - Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Olomouc, ČR

Ve dnech 7. až 17. srpna 2008 se v Radíkově na Chatě Pod věží nedaleko Olomouce uskutečnil třetí ročník projektu v rámci mezinárodních výměn mládeže. Projekt byl nazván Aktivním odpočinkem ke zdraví. Řešil setkání mladých lidí s mentálním postižením a jejich asistentů z České, z Německé a ze Slovenské republiky. Projektu se účastnilo celkem 39 osob: dvanáct z České a Slovenské republiky, patnáct z Německé republiky. (Pozn. Vyšší počet účastníků z Německé republiky byl vzhledem k tomu, aby mohla být zajištěna kvalitní asistence účastníkovi, který potřeboval k pohybu vozík.)

Jednalo se o pokračování projektu, který byl započatý v roce 2006 v Olomouci, a který v roce 2007 úspěšně pokračoval v Německé republice v Kassel. V rámci tématu Aktivním odpočinkem ke zdraví se účastníci projektu zabývali jednotlivými alternativami aktivního trávení volného času. Pozornost byla zaměřena především na taneční, outdoor- a volnočasové aktivity, jejichž nejrůznější formy si účastníci mohli v průběhu pobytu zakusit. Příroda a les, který se rozprostíral všude dokola, k tomu dotvářely zcela ideální přírodní prostor. Cílem projektu bylo, aby si lidé s mentálním postižením mohli jednotlivé aktivity nejen vyzkoušet, ale aby při tom mohli zároveň i poznat ve vzájemné spolupráci vrstevníky se stejným či podobným postižením z jiné země. Zároveň bylo snahou co nejvíce rozvíjet samostatnost a komunikační dovednosti účastníků.

Program pobytu byl velmi pestrý a rozmanitý. Projekt byl zahájen v přírodě u táborového ohně mezi chatkami, ve kterých jsme byli po celou dobu ubytováni. Účastníkům bylo představeno pojetí pobytu, jeho cíle, sděleny organizační záležitosti a předány informační složky, ve kterých každý nalezl program ve svém rodném jazyce a další nezbytné potřeby, pomůcky a informace.
První den pobytu byl věnován seznamování se s okolím a mezi účastníky navzájem prostřednictvím různých seznamovacích her a úkolů pro rozvoj spolupráce. Po roční „odmlce“ se účastníci opět sbližovali a utvářeli skupinovou atmosféru. Při hrách pro rozvoj spolupráce, které se konaly v lese prostírajícím se všude dokola, šlo většinou „jen o to“ všechny překážky se všemi zúčastněnými absolvovat. Vytvořené překážky byly splněny pouze když všichni dorazili do cíle. To však znamenalo brát ohledy nejen sám na sebe, ale i na druhé, aby všechny zábrany a omezení byly přemoženy se vzájemnou pomocí všech. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků nezná cizí jazyk na takové úrovni, aby se domluvil a tlumočení v tu chvíli nebylo povoleno, museli se účastníci domlouvat pomocí gest, mimiky, ukazování, empatie, pocitů, společného vedení a někdy také prostřednictvím nesmírně silné podpory. „Byl to velmi dobrý pocit vědět, že jsme mohli být nápomocni a přispěli tomu, aby nikdo na trase nezůstal.“ Účastník mezinárodního pobytu Tyto aktivity měly účastníky uvést do vzájemného kontaktu a zároveň umožnit vnímání rozdílných sil a schopností každého z nich.

Po úvodním seznamování již začal hlavní program pobytu. Stěžejní osou celého pobytu byl tanec, hudba, zpěv, pohyb… Pracovali jsme pod vedením manželů Kratochvílových z Náměště na Hané. Každý den byl zařazen několikahodinový tanečně pohybový blok, v rámci kterého probíhal „trénink“, který ve svém finále vedl k závěrečnému vystoupení v domově pro seniory. Jednalo se o velice důležité vyvrcholení celého pobytu, neboť k němu byla směřována převážná část aktivit. Kromě příležitosti setkání různých generací z různých zemí nám šlo také o oboustrannou aktivizaci a také o to, aby účastníci pobytu vnímali, že tanečně pohybové produkty vytvořené během několika dnů společného setkávání nemusí být významné jen pro ně samotné, jen pro momentální potěšení z tance, zpěvu, pohybu, uvolnění a vzájemného sdílení, ale že mohou přinést radost ještě i někomu dalšímu. Vzhledem k tomu, že víme, že se Domov důchodců a penzion Chválkovice, p.o. značně zabývá mj. právě i aktivizací svých uživatelů, napadlo nás oslovit pro spolupráci v tomto záměru právě dané zařízení. Potěšilo nás, že nabídku spolupráce s radostí přijali.

První den „tréninku“ byla zařazena úvodní „ochutnávka“ tanečně pohybového programu. Zúčastnění si mohli vyzkoušet nespočetné množství rytmů a zvučných hudebních nástrojů. Z divokých chrastidel, hvízdotu, bubnování, zvonění, výkřiků a jiných hlasových doprovodů se skupinově podařilo vytvořit velmi působivý taneční rytmus. Každé další dopoledne jsme již trávili přípravou tanečně pohybového programu. Nastudované české, indické a hebrejské tance a k tomu i doprovodné texty vedly u účastníků k velmi dobré náladě. V pátek dopoledne byla generální zkouška na odpolední návštěvu v domově pro seniory, kde byly některé z tanců předvedeny a společně s navštívenými i zatančeny.

Fotodokumentace z přípravných aktivit  na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace. Fotodokumentace z přípravných aktivit  na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace.
Fotodokumentace z přípravných aktivit na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace.

Účastníci v průběhu týdne připravovali na návštěvu do domova pro seniory nejen tanečně pohybový program, ale i dárečky. Jedno odpoledne jsme v rámci výletu do přírody cestou sbírali různé kamínky, které jsme pak další odpoledne zdobili ubrouskovou technikou. Kromě toho účastníci vymýšleli i další drobná překvapení dle vlastní fantazie – různé obrázky, kytky z krepového papíru a jiné originální vlastnoručně vyrobené dárečky.

Příprava dárečků  na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace. Příprava dárečků  na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace.
Příprava dárečků na interaktivní tanečně pohybové odpoledne v Domově důchodců a penzionu Chválkovice, příspěvková organizace.

Kromě tance, který byl stěžejní náplní, se mohli účastníci v průběhu týdne seznamovat i s dalšími možnostmi aktivního trávení volného času.
Jako jednoznačně nejúčinnější forma působení se ukazuje silný zážitek. Proto byly do programu zařazeny i prvky zážitkové pedagogiky. Konkrétně jízda na koních a projížďka na raftech po řece Moravě a aktivity v lanovém centru. „Projížďka na raftech po řece Moravě bylo skutečné dobrodružství díky kouskům pralesů, které však byly v malých mezinárodních týmech mistrovsky zdolány. Jízda na koni byla poté vrcholem v zážitcích a poznávání moravské přírody.“ Účastníci mezinárodního pobytu. Aktivity zážitkové pedagogiky byly zařazeny také z toho důvodu, aby dodaly mladým lidem s mentálním postižením odvahu vyzkoušet nové činnosti a aby zprostředkovaly zkušenost úspěšné společné práce také v možných kritických situacích.
V rámci projektu nechyběl ani nácvik praktických dovedností jako například umění rozdělat oheň, postavit stan a další důležité zručnosti potřebné při pobytu v přírodě.

Účastníci mohli v průběhu společných dnů blíže poznat nejen přírodní krásy Radíkova a jeho okolí, ale i krásy města Olomouc. Za tímto účelem byla do programu zakomponována i kulturní složka, která účastníky seznamovala se zajímavostmi a historickými částmi města. Součástí programu byla i prohlídka zákulisí Moravského divadla v Olomouci. Účastníci navštívili také zoologickou zahradu na Svatém Kopečku v Olomouci. Každý večer pravidelně probíhalo hodnocení prožitého dne a seznamování s programem na další den. Účastníci tak měli možnost aktuálně zasahovat do obsahu programu a projevit přání po změně. Po tomto pravidelném „večerním rituálu“ vždy následoval večerní program. Po tři večery bylo posezení u táborového ohně s opékáním buřtů a zpíváním při kytaře. V rámci nácviku praktických dovedností jsme na ohni vařili také čaj z bylinek a z různých lesních plodin a rostlin, které jsme nasbírali při odpolední procházce lesem. Jednou probíhala u táboráku i ukázka orientálních břišních tanců. Němečtí účastníci vnímají táborový oheň poměrně jako raritu. „Opékání buřtů u táborového ohně bylo velmi pěkné“ shledávají účastníci z Německé republiky. Dále vypráví, že se jim líbilo jak Češi a Slováci u táborového ohně zpívají při kytaře. Bylo pro ně velice zajímavým poznáním, že táborový oheň a zpěv v České republice patří určitým způsobem k létu lidí všech věkových kategorií.

Účastníci pobytu mohli poznávat rozličnost způsobu života v jednotlivých zemích také prostřednictvím národních večerů, které byly do programu zakomponovány. V rámci těchto již tradičně pojatých národních večerů má vždy za úkol daná země nejrůznějšími způsoby představit co nejlépe vlastní zemi ostatním. Večer většinou začínal zpěvem státní hymny dané země s následnou prezentací fotografií zajímavých míst, ochutnávek typické kuchyně, seznamováním se zvyky a tradicemi dané země apod. Účastníci tak měli možnost zamýšlet se nad rozdílnými a společnými rysy zúčastněných zemí.

Kromě programu, který byl pevně dán, si účastníci mohli v malých skupinách sami organizovat část aktivit s podporou skupinového vedoucího. Práce v malých skupinách, které byly internacionální, tak nabízela ve zvýšeném měřítku možnost navázat kontakty a intenzivněji se poznat. A zároveň si také uvědomit různé podoby trávení volného času na základě národních zvyků a rozšířit tak dovednosti v oblasti učení se novým způsobům trávení volného času. Navíc bylo vždy nutné přistoupit na nápady a návrhy druhých, aby nastala shoda názorů na způsob vyplnění volného času. Účastníci se tak učili, jak se rozhodovat s přihlédnutím k různým zálibám a zájmům tak, aby se jejich přání sjednotila.

Pobyt byl ukončen zhodnocením celého projektu, rozloučením, předáním dárečků a potom už jen veselením se na rozlučkovém karnevalu.

„Prožili jsme krásný pobyt plný nových dojmů. Poznali jsme hodně nových kamarádů. Jezdili jsme na raftech, na koních, byli jsme v lanovém centru. Vystupovali jsme v domově důchodců. Moc se nám tam líbilo.“ Účastnice mezinárodního pobytu.

V neděli dopoledne se jednotlivé skupiny začaly rozjíždět domů. Loučení nebylo jednoduché… Avšak věříme, že se zase příští rok společně setkáme.

Účastníci projektu „Aktivním odpočinkem ke zdraví“.
Účastníci projektu „Aktivním odpočinkem ke zdraví“.

„Bylo to všechno moc pěkné“ říkají účastníci z Německé republiky. “A tak jiné než u nás to v České republice zas není. Inu měna, táborové ohně v létě, minerální voda chutnající po bylinkách... A to, že v České republice v autobusech a v hromadných prostředcích mladí lidé uvolňují místo starým lidem zanechalo v nás všech výjimečný dojem.“ Účastníci z Německé republiky.

Závěr

Celý projekt přináší všem zúčastněným mnoho nových zkušeností, přátel, zážitků a zajímavých poznatků. Věřme tedy, že spolupráce bude nadále pokračovat stejně úspěšně jako v předcházejících třech ročnících.

Projekt se uskutečnil pod záštitou dobrovolné a nezávislé organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. (SPMP ČR) v Šumperku, zastoupené Mgr. Ing. Natašou Vykydalovou, předsedkyní Okresní organizace SPMP v Šumperku. Koordinaci celého projetku převzala Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (KSP PdF UP) v Olomouci. Partnerskou organizací byl Magistrát města Kassel, Úřad pro děti a mládež v Německé republice, Ambulantní pomoc v každodenním životě (AHA. e.V) Kassel a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP SR) Bratislava II ve Slovenské republice.

Na úplný závěr bych ráda poděkovala Evropské komisi a České národní agentuře Mládež za finanční podporu, bez níž by se projekt nemohl uskutečnit.

Velké dík patří také participujícím organizacím: SPMP ČR, Magistrátu města Kassel, AHA. e.V a ZPMP SR. Srdečné poděkování náleží i všem zúčastněným terapeutům, pedagogům, vedoucím, asistentům, tlumočníkům a v neposlední řadě i všem účastníkům a všem dalším lidem, kteří přispěli k úspěšné realizaci projektu.

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
vedoucí projektu Aktivním odpočinkem ke zdraví – Durch aktive Entspannung fit zu bleiben,

program mládež v akcii, GŘ pro vdzělávání a kulturu česká národní agentura - mládež

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Ústav speciálněpedagogických studií
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 302 fax.: (+420) 585 231 400, e-mail: eva.souralova@centrum.cz
Licence: Attribution-Noncommercial 2.0 Generic a Attribution-Share Alike 2.0 Generic

aktualizované: 15. 07. 2024